Aktuální termíny

Rezervujte ještě dnes na +420 739 990 364

„Poznejte Krkonoše tak, jak je neznáte“

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o poskytování průvodcovských služeb během průvodcovaných tras (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají průvodce a účastník průvodcované trasy (dále také „klient“).

1. Uzavření smlouvy
1.1 Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízené služby (průvodcované trasy) průvodcem na stránku www.aupatalagency.cz. Na základě poptávky je zájemce zařazen na seznam účastníků průvodcované trasy a čeká, zda bude dosaženo minimálního počtu účastníků. Pokud se přihlásí alespoň minimální počet účastníků, průvodce oznámí zájemcům, že se průvodcovaná trasa uskuteční a požádá je o potvrzení jejich dosud nezávazné přihlášky. Souhlasem klienta je smlouva uzavřena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Práva a povinnosti průvodce
2.1 Průvodce je povinen poskytnout klientovi průvodcovské služby v uveřejněné destinaci a v dohodnutém termínu. Průvodcovské služby spočívají v organizačním zabezpečení průvodcované trasy, v poskytování informací a doprovodu po celou dobu trvání služby. Průvodce naopak neposkytuje jiné cestovní služby, např. ubytování, dopravu nebo stravu. Průvodcovaná trasa proto není zájezdem ve smyslu § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a klient není chráněn jako účastník zájezdu.
2.2 Průvodce je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo ukončit dohodnutý program průvodcované trasy nebo její části v případech, kdy to vyžaduje ochrana života, zdraví nebo majetku kteréhokoliv klienta nebo jeho vlastní.
2.3 Průvodce je oprávněn použít k plnění svých povinností zástupce.
2.4 Vzniklé problémy se průvodce snaží řešit dle svých možností a schopností.

3. Práva a povinnosti klienta
3.1 Klient je povinen k úhradě sjednané ceny průvodcovských služeb.
3.2 Klient se účastní průvodcované trasy na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po zvážení svého zdravotního stavu a fyzických i duševních možností.
3.3 Klient je povinen dodržovat pokyny průvodce a být ohleduplný vůči ostatním klientům. Klient musí počítat s nezbytností přizpůsobení některých jeho přání a požadavků potřebám skupiny.
3.4 Program průvodcované trasy je stanoven před jejím zahájením jen rámcově. Klient souhlasí i s podstatnými změnami programu, pokud o nich průvodce z oprávněných důvodů rozhodne, nebo pokud se většina klientů vysloví pro změnu programu.
3.5 Domnívá-li se klient, že průvodcovské služby trpí vadami, je povinen tuto skutečnost průvodci sdělit bez zbytečného odkladu a tím umožnit průvodci sjednat nápravu.
3.6 Skutečnost, že klient z důvodů na své straně nevyužije průvodcovských služeb nebo jejich části u něj nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny průvodcovských služeb.

4. Odstoupení od smlouvy a odstupné
4.1 Průvodce má před zahájením poskytování průvodcovských služeb právo odstoupit od smlouvy z důvodů jeho vlastní vážné nemoci či úrazu nebo vážné nemoci, úrazu či úmrtí člena rodiny a pokud za sebe nesežene zástupce. Stejné právo má průvodce v případě, že počet klientů z jakéhokoli důvodu klesne pod požadované minimum.
4.2 Průvodce má rovněž právo odstoupit od smlouvy kdykoliv během poskytování průvodcovských služeb, jestliže klient nedodrží povinnost podle smlouvy, zejména bude-li permanentně vykazovat známky sociální nepřizpůsobivosti a bezohlednosti vůči průvodci nebo ostatním klientům. Klient v tom případě nemá nárok na vrácení sjednané ceny průvodcovských služeb.
4.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením poskytování průvodcovských služeb. Je ale povinen platit: 1. odstupné ve výši 50% ze sjednané ceny, pokud za sebe nenajde náhradníka 2. odstupné ve výši 100% ze sjednané ceny, pokud odstoupí od smlouvy později než 2 dny před zahájením poskytování průvodcovských služeb a nenajde za sebe náhradníka.

5. Cena za službu a úhrada
5.1. Cena za službu je stanovena dle typu trasy a uveřejněna na webových stránkách aupatalagency.cz v záložce "CENÍK".
5.2. Cena u individuální nabídky nebo při účasti větší skupiny se může na základě předchozí domluvy změnit.
5.3. Klient se zavazuje uhradit platbu před začátkem služby. Platba je možná pouze v českých korunách a v hotovosti.
5.4. V případě vytvoření individuální nabídky nebo účasti větší skupiny může být požadována záloha až do výše 50% ze sjednané ceny služby. Zbývající částka ze sjednané ceny služby po odečtení zálohy je splatná před začátkem služby.

6. Náhrada újmy
6.1 Průvodce nenese odpovědnost za újmu na životě, zdraví ani majetku způsobenou během expedice jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.
6.2 Klient je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku újmy jeho vlastní, dalších klientů, průvodce ani třetích osob.
6.3 Povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
7.1 V případě, že dojde mezi průvodcem a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz